Pravidlá a podmienky výkupu kariet

Výkupná cena jednotlivej karty v prípade platby za vykúpené karty v hotovosti je vo výške 70% z hodnoty „Price trend“, ktorú pre túto kartu uvádza portál www.cardmarket.eu. V prípade využitia celej hodnoty vykúpených kariet na nákup tovaru od Kupujúceho je výkupná cena jednotlivej karty vo výške 80% z hodnoty „Price trend“, ktorú pre túto kartu uvádza portál www.cardmarket.eu. Celkovú kúpnu cenu za všetky jednotlivé karty Predávajúci vyplatí Kupujúcemu pri prevzatí kariet v hotovosti, resp. si Predávajúci uplatní túto celkovú kúpnu cenu v rámci kúpy tovaru od Kupujúceho. 

Pokiaľ Predávajúci v čase predaja nedovŕšil vek 18 rokov, súhlas s predajom jednotlivých kariet v rámci výkupu potvrdzuje zákonný zástupca.